ระบบบริหารจัดการทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ติดต่อ

กองบริหารการวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2564-4440-79 ต่อ 1815
โทรสาร: 0-2564-3151