ขอเชิญผู้ประสานงานด้านวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อทดสอบระบบบริหารจัดการทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 21 กันยายน 2016

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความต้องการให้มีการนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในทุก ๆ ด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานยิ่งขึ้นนั้น โดยกองบริหารการวิจัย ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) จึงได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยและระบบบริหารจัดการทุนวิจัย มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งระบบบริหารจัดการทุนวิจัย จะเป็นระบบการบริหาร จัดการและติดตามทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย จะมีความเกี่ยวข้องกับผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านวิจัยของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องดาเนินการและนาระบบดังกล่าวไปใช้ในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณมหาวิทยาลัย ได้รับรู้ เข้าใจแนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัย มีส่วนร่วมและทดสอบระบบดังกล่าวเพื่อนาความเห็นไปพัฒนาต่อไป จึงเห็นควรกาหนดจัดโครงการอบรมเพื่อทดสอบระบบบริหารจัดการทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ๑๐๙ อาคารวิทยาบริการ สานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

เอกสารแนบ