ประกาศหลักเกณฑ์ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 24 ตุลาคม 2018

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนเพื่อดำเนินโครงการวิจัยที่ผู้รับทุนเสนอขึ้นมาตามความสนใจในประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ (โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาข้อเสนอโครงการให้กับผู้รับทุนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัตการที่มหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายจัดขึ้น)  

เอกสารแนบ