ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2018

   ตามที่ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปแล้วนั้น

   บัดนี้ ฝ่ายวิจัยฯ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัย ได้พิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายวิจัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 36 โครงการ งบประมาณรวม 7,296,930 บาท (เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น

๑. โครงการที่อนุมัติให้ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนได้ในครั้งนี้ 11 โครงการ วงเงินรวม 2,205,730  บาท

๒. โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติโดยมีเงื่อนไข  คือต้องได้รับการรับรองและแนบเอกสารมาตรฐานการวิจัย(ทั้งในคน หรือในสัตว์) และความปลอดภัยทางชีวภาพ จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อประกอบการจัดทำสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงินงวด จำนวน 25 โครงการ วงเงินรวม 5,091,200  บาท

เอกสารแนบ